Supervision

Supervision er en kontraktligt bestemt samtale mellem supervisor og supervisand og/eller en gruppe. Rammer og forudsætninger aftales, og der evalueres løbende på proces og udbytte. Tavshedspligt er en forudsætning.

Vi tager afsæt i dine aktuelle arbejdsopgaver og udfordringer. Det er med til at gøre refleksionen praksisnær og relevant, så du har de bedste betingelser for at omsætte merforståelsen i arbejdet.

Gennem videndeling, refleksion og feedback arbejder vi på at integrere principper om accept, respekt og ikke-dømmende holdninger samt forfine dine faglige og personlige kompetencer.

Hvad er dit udbytte

Først og fremmest er formålet at understøtte kvaliteten i dit arbejde med borgere, beboere, brugere, børn, pårørende og/eller andre, som du har en professionel relation til.

Supervisionen aktiverer og udvikler dine faglige og personlige kompetencer, så din evne til at mestre øges, både i konkrete situationer og i din arbejdsfunktion generelt. Dette gøres blandt andet ved at trække på din og evt. gruppens eksisterende viden og at drage paralleller til lignende situationer.

Du får styrket din personlige integritet i arbejdet, idet vi løbende udforsker og afprøver nye metoder og ny viden og sætter dette i relief til din etik og menneskesyn og det arbejdsgrundlag, der er på din arbejdsplads.

Supervision forebygger stress og udbrændthed ved at tage fat i begyndende symptomer. Det kan være f.eks. være udfordringer med at tackle modstand, relationstræthed eller at have en oplevelse af at være kørt fast.

Sådan kommer du i gang

Ring til mig på tlf. 28183308 så tager vi en snak om, hvad der er bedst i forhold til dit behov eller send en mail, så ringer jeg dig op. Du kan vælge mellem individuel supervision eller deltagelse på hold. På din arbejdsplads eller i Lyngby, hvor du kan få individuel personlig supervision eller deltage på et åbent hold.

Arbejder du med mennesker?

Supervision er relevant for alle, som professionelt eller frivilligt arbejder med mennesker. Hverdagen byder hele tiden på udfordringer og opgaver, som kræver nye vinkler eller færdigheder, så for at sikre faglig og personlig udvikling og holde gejst og motivation oppe er supervision en god idé.

Jeg har især erfaring med supervision på jobcentre, dag- og døgninstitutioner, fagforeninger og plejehjem. Det betyder for dig, at du vil blive mødt med en dyb forståelse for de problemstillinger, du står overfor, hvad enten du er jobkonsulent, sagsbehandler, pædagog, mentor, tillidsrepræsentant, sygeplejerske eller sosu-assistent.

Hvordan arbejder vi med det

I supervision arbejder med fokusperson og/eller fokustema.  Fokuspersonen præsenterer et indhold med udgangspunkt i et behov. Indholdet kan være en udfordring, en opgave, et problem eller et emne/tema. Behovet kan være, man ønsker nye vinkler på en situation, at man er gået stå i en sag, har udfordringer med en målgruppe eller at man er følelsesmæssigt påvirket i en relation. Herefter bliver der spurgt yderligere ind til behov, situation, viden og udbytte.

Forskning viser, at det især er denne del af supervisionen, som øger bevidsthed om egen mestring og dermed giver bedst mulige betingelser for udvidet syn samt bedre udgangspunkt for handling.

På holdene veksler vi typisk metodemæssig imellem:

  • Individuel supervision med et reflekterende team
  • Konsultation. Hvor vi gør brug af gruppens ekspertviden
  • Træning i metode, hvilket er relevant, hvor der arbejdes med at implementere, genopfriske og forfine specifikke redskaber og metoder.
  • Teori og perspektivering. Vi tager udgangspunkt i relevant teori og drager læring af teorien i forhold til daglig praksis.

Kemien skal være i orden

Det er vigtigt, at kemien passer og du har tillid til din supervisor. Det har betydning for dit udbytte. Derfor taler vi altid sammen inden, du beslutter dig for et forløb, og hvis I er flere, foreslår jeg, at vi tager et uforpligtende møde, hvor vi ser hinanden an, drøfter indhold og metode og afstemmer forventningerne.